پست‌ها

آش شله قلمکاری به نام رفراندم !!!

دختری که از کنارم گذشت و ذوب شد

خیلی پرت نوشتم مرا ببخش!

یک پیاده رویِ سرشار از هذیان

یک مورد صد در صد عجیب

زیبای وطنی

در همه ی خواب هایم دخترها فرشته اند

دوباره از همان راهی که رفته بودم

من و ما

باد... باد... بادبادک

بابای دختری که شبیه بهاره بود مُرد !

نمکی محل منصف است

بستنی مگنوم یا واکسن کرونا یا تخت طاووس